Het concept
Laat je inspireren:
MBM verhalen

Nog vragen?

Made by Marie is van 9.00 tot 18.00 uur te bereiken op +32 476 25 06 88
of op marie@madebymarie.be

Het gebruik van onze website is onderworpen aan de rechten en verplichtingen die uitdrukkelijk op onze website worden vermeld, alsook aan de rechten en verplichtingen die in deze disclaimer, in onze algemene verkoopsvoorwaarden en in ons privacybeleid worden omschreven. Deze
teksten vormen samen onze "Algemene Voorwaarden". Deze Algemene Voorwaarden zijn zowel op ons als op u van toepassing. Door onze website te gebruiken, erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk de toepassing van onze Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van uw eigen Algemene Voorwaarden. In uitzonderlijke gevallen kan van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden worden afgeweken, voor zover deze afwijkingen schriftelijk tussen de partijen zijn overeengekomen. Deze afwijkingen kunnen bestaan in wijziging, aanvulling of schrapping van de clausules waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet.

Algemene voorwaarden

Wie zijn wij?

De website www.madebymarie.be is een initiatief van :
Marie Antoine - Made by Marie
Houzeaulaan 97 1180 Brussel
V.A.T. 0682.697.084
E-mail : info@madebymarie.be
Telefoon: 0476250688

Neem contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft, wij beloven een snel antwoord.

 

De site

Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze site te waarborgen. Wij kunnen echter geen garantie bieden voor absolute operabiliteit en onze handelingen moeten derhalve worden beschouwd als vallend onder een middelenverbintenis.

Elk gebruik van de website is altijd op eigen risico van de gebruiker. Daarom zijn wij niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of schadelijke elementen op de site, ongeacht of er sprake is van overmacht of een externe oorzaak.

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot onze website te beperken of de werking ervan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken. In beginsel is dit alleen mogelijk indien de omstandigheden van het geval dit rechtvaardigen, maar dit is geen absolute voorwaarde.

 

Inhoud van de site

Made by Marie bepaalt in grote mate de inhoud van haar site en besteedt veel zorg aan de informatie die erop staat. Made by Marie neemt alle mogelijke maatregelen om haar website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook als de informatie op de website door derden wordt aangeleverd. Made by Marie behoudt zich het recht voor om de website en de inhoud ervan te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Made by Marie kan geen absolute garantie bieden betreffende de kwaliteit van de informatie op haar site. Het is dus mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, nauwkeurig, voldoende precies en/of up-to-date is. Bijgevolg kan Made by Marie niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade die de gebruiker zou lijden ten gevolge van de informatie op de site.

Indien bepaalde inhoud op de site in strijd is met de toepasselijke wetgeving en/of de rechten van derden en/of gewoonweg onethisch is, verzoeken wij u ons daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen. Made by Marie kan deze informatie in het bijzonder geheel of gedeeltelijk verwijderen.

De site bevat downloadbare inhoud. Elke download van de site is altijd op eigen risico van de gebruiker. Made by Marie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de gebruiker, die volledig en uitsluitend voor rekening van de gebruiker komt.

Met betrekking tot de prijzen en productinformatie op de website geldt een voorbehoud voor kennelijke vormfouten, zoals typefouten. De gebruiker kan zich in geen geval beroepen op het bestaan van een contract met Made by Marie op basis van dergelijke fouten.

 

Wat wij van de gebruiker verwachten

Als gebruiker hebt u een zekere verantwoordelijkheid voor de goede werking van de site. U dient zich te allen tijde te onthouden van handelingen die afbreuk kunnen doen aan de goede werking en de veiligheid van de site en het gebruik ervan. Zo mag de site bijvoorbeeld niet worden gebruikt om ons bedrijfsmodel te omzeilen en/of om informatie over andere gebruikers te verzamelen.

In het bijzonder is het verboden de Site te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade kan toebrengen aan andere gebruikers, zoals de verspreiding van kwaadaardige software zoals computervirussen. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de Site, evenals ongewenste e-mails, spamming of kettingbrieven, is eveneens verboden.

Made by Marie behoudt zich het recht voor om alle nodige maatregelen te nemen om de situatie voor zichzelf en haar gebruikers te verhelpen, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk. De gebruiker is als enige en exclusief verantwoordelijk in het geval dat zijn of haar handelingen en gedrag daadwerkelijk schade hebben toegebracht aan de site of aan andere gebruikers. In dit geval moet de gebruiker in kwestie ervoor zorgen dat Made by Marie wordt vrijgesteld van alle schadeclaims die hieruit kunnen voortvloeien.

 

Links naar andere websites

De site kan links of hyperlinks bevatten naar externe websites of andere vormen van online portalen. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen ons en de externe website of zelfs dat wij impliciet instemmen met de inhoud van dergelijke externe websites.

Made by Marie heeft geen controle over externe websites. Wij zijn derhalve niet verantwoordelijk voor het veilig en correct functioneren van hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij onze site. Wij kunnen derhalve niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele latere schade.

Het is waarschijnlijk dat deze externe websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij u aan hun voorwaarden en bepalingen zorgvuldig te lezen, evenals hun disclaimer en privacybeleid.

 

Intellectueel eigendom

De op de site gepubliceerde inhoud wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Made by Marie. Onder "inhoud" wordt verstaan de informatie, logo's, foto's, merken, tekeningen, modellen, slogans, databanken, enz. die op de site toegankelijk zijn. De technische aard van de site zelf, namelijk de computercode, wordt eveneens beschermd door de intellectuele eigendom.

Door onze site te bezoeken, wordt de gebruiker een beperkt recht verleend op toegang, gebruik en weergave van onze site en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Made by Marie is het de gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen, te lenen, te verhuren of mee te delen aan het publiek.

 

Bescherming van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die de gebruiker verstrekt bij het bezoeken en/of gebruiken van de site worden door Made by Marie uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt. Made by Marie verzekert haar gebruikers dat zij het grootste belang hecht aan de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en dat zij zich ertoe verbindt hierover steeds duidelijk en transparant te communiceren.

Made by Marie verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving ter zake na te leven, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ("Privacywet"), alsook de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("Verordening").

De persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid.

 

Algemene bepalingen die van toepassing zijn op onze Algemene Voorwaarden

Made by Marie behoudt zich het recht voor om de site en de bijbehorende diensten op elk moment te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige vorm van schadevergoeding.

Onze Algemene Voorwaarden (met inbegrip van onze Algemene Verkoopsvoorwaarden) worden uitgevoerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onze Algemene Voorwaarden zal worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De onwettigheid of ongeldigheid van een bepaling van onze Algemene Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, heeft geen invloed op de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van onze Algemene Voorwaarden. In een dergelijk geval hebben wij het recht om de niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een andere bepaling die rechtsgeldig is en een vergelijkbare strekking heeft.

Privacybeleid

Made by Marie hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen, namelijk de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ("Privacywet") en de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("Verordening").

Wij willen u graag informeren over de mogelijke verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten in dit verband. Door onze website te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door Made by Marie op de wijze die in dit document wordt beschreven.

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in ons Privacybeleid. Elke substantiële wijziging zal altijd duidelijk worden meegedeeld op onze website. Wij raden u niettemin aan dit document regelmatig te raadplegen.

 

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Made by Marie is verantwoordelijk voor de website www.madebymarie.be

Contact informatie :

Marie Antoine

Houzeaulaan,97 1180 Brussel

T.V.A. 0682.697.084.

E-mail: info@madebymarie.be

Telefoon: 0476250688

 

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is om de door Made by Marie nagestreefde doeleinden te verwezenlijken. De categorieën gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, worden hieronder opgesomd.

 1. Identificatiegegevens
 2. Financiële gegevens
 3. Locatiegegevens
 4. Verbindingsgegevens (IP-adres, enz.)
 5. Persoonlijke kenmerken
 6. Levensgewoonten
 7. Samenstelling van het huishouden en het gezin
 8. Hobby's en interesses
 9. Affiliaties en lidmaatschappen
 10. Justitiële gegevens
 11. Consumptiepatronen
 12. Gegevens over onderwijs en opleiding
 13. Werkgelegenheid en functiegegevens
 14. Raciale of etnische gegevens
 15. Gegevens over seksleven of seksuele geaardheid

 

Wat zijn de doelstellingen?

Made by Marie verzamelt uw persoonsgegevens met als enig doel u een optimale, gepersonaliseerde en veilige website-ervaring te bieden. Het verzamelen van uw persoonsgegevens kan toenemen naarmate u onze website intensiever gebruikt.

De verwerking van uw persoonsgegevens is derhalve noodzakelijk voor de goede werking van de website en de levering van onze diensten. Made by Marie verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden te verwerken:

 • De gebruiker een algemene maar ook gepersonaliseerde dienst te verlenen, met inbegrip van het toezenden van nuttige informatie, nieuwsbrieven, het verlenen van ondersteuning en het opvolgen van klachten.
 • onze diensten en producten te verbeteren en te personaliseren
 • Opsporing van fraude, fouten en crimineel gedrag.
 • Het sturen van promotionele aanbiedingen indien u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven (direct marketing). In dat geval staat het u vrij uw toestemming op elk moment in te trekken

Wanneer u onze website bezoekt, worden bepaalde gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Met deze gegevens kunnen wij uw gebruikerservaring optimaliseren. Deze gegevens omvatten uw IP-adres, het geografische gebied van raadpleging, de dag en het tijdstip van raadpleging, en de geraadpleegde pagina's. Door onze website te bezoeken, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen van deze gegevens voor statistische doeleinden.

U hebt controle over de gegevens die u ons verstrekt. In geval van onvolledige of foutieve gegevens behoudt Made by Marie zich het recht voor om bepaalde activiteiten tijdelijk of definitief te onderbreken of op te schorten.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt. Uw persoonlijke gegevens zullen dus niet worden verkocht, doorgegeven of doorgegeven aan derden, tenzij u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Made by Marie heeft alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om een inbreuk op de gegevens te voorkomen.

 

Wij gebruiken ook cookies!

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Wij gebruiken cookies om een optimale gebruikerservaring te bieden aan onze vaste bezoekers.

Voor meer informatie over ons gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Als u onze website bezoekt, raden wij u aan uw cookies te activeren. Het staat u echter vrij om deze desgewenst via uw browserinstellingen uit te schakelen. Voor meer details verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

 

Wat zijn mijn rechten?

Garantie van eerlijke en rechtmatige verwerking

Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met de in punt 4 genoemde legitieme doeleinden en worden op passende, relevante en niet-excessieve wijze verzameld en verwerkt, en worden niet langer bewaard dan nodig is om de doeleinden te verwezenlijken.

 

Alle technische en veiligheidsmaatregelen zijn genomen om het risico van illegale of ongeoorloofde toegang tot of verwerking van uw persoonsgegevens tot een minimum te beperken. In geval van inbraak in haar computersystemen zal Made by Marie onmiddellijk alle nodige maatregelen treffen om de schade tot een minimum te beperken.

 

Recht van toegang

Indien u uw identiteit kunt bewijzen, hebt u het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens. Zo heeft u het recht te weten wat de doeleinden van de verwerking zijn, om welke categorieën gegevens het gaat, aan welke categorieën ontvangers de gegevens worden doorgegeven, welke criteria worden gehanteerd om de duur van de bewaring van gegevens te bepalen, en welke rechten u ten aanzien van uw gegevens kunt uitoefenen.

 

Recht op correctie

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd. Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige wijzigingen aan te brengen in zijn of haar "gebruikersaccount", maar u kunt dit ook schriftelijk vragen.

 

Recht op wissen (of "recht om te worden vergeten")

U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen in de volgende gevallen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld;
 • U trekt uw toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
 • U hebt op geldige wijze gebruik gemaakt van uw recht om bezwaar te maken;
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Uw gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Made by Marie beslist uit eigen beweging of aan de bovengenoemde criteria is voldaan.

 

Recht om verwerking te beperken

In bepaalde gevallen heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, met name in geval van een geschil over de juistheid van de gegevens, indien uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, indien de gegevens nodig zijn voor gerechtelijke procedures of gedurende de tijd die Made by Marie nodig heeft om na te gaan of u uw recht op wissing geldig kunt uitoefenen.

 

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Made by Marie zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij zij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw recht om bezwaar te maken.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om alle persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Op uw verzoek kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan een andere aanbieder, tenzij dit technisch onmogelijk is.

 

Recht om uw toestemming in te trekken

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de verwerkingshandelingen die aan de intrekking voorafgingen.

 

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen, moet u ons een verzoek sturen per aangetekende brief naar Made by Marie, Marie Antoine, Houzeaulaan 97, 1180 Brussel of per e-mail naar info@madebymarie.be. Wij zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek, antwoorden.

 

Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Als u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door Made by Marie, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit wordt(https://www.privacycommission.be/).

Cookiebeleid

Cookies

Cookies zijn kleine gegevens of tekstbestanden die door websites of toepassingen op uw lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden dienen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen functionele cookies (bijvoorbeeld wanneer u een taalkeuze maakt of aankopen toevoegt aan uw winkelwagentje), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (die uw gedrag op de website in kwestie analyseren en registreren om u een optimale gebruikerservaring te bieden).

De Belgische wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie bevat een aantal bepalingen in verband met cookies en het gebruik ervan op websites. De toepassing van de Belgische wet is gebaseerd op de Europese e-Privacy Richtlijn, wat betekent dat het gebruik van cookies en de regulering ervan op nationaal niveau verschilt van het ene Europese land tot het andere.

Made by Marie is actief op de Belgische markt en volgt dus de Belgische wetgeving.

 

Wat is het doel van cookies?

Made by Marie wil u zo nauwkeurig mogelijk informeren over de regels rond het gebruik van cookies en de soorten cookies die zij op haar site gebruikt. Door onze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies helpen Made by Marie om uw bezoek aan haar website te optimaliseren, om uw technische keuzes te onthouden (zoals een taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.), en om u aanbiedingen en diensten aan te bieden die steeds beter op uw behoeften zijn afgestemd.

Om gebruik te kunnen maken van de Made by Marie website, is het aanbevolen dat u cookies activeert. Als cookies worden gedeactiveerd, kunnen wij u mogelijk geen technisch probleemloos bezoek aan onze website garanderen. Het staat u echter vrij om cookies te deactiveren als u dat wenst.

Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn beveiligd. De informatie die wij met behulp van cookies verzamelen, helpt ons eventuele fouten op onze website op te sporen en u specifieke en gepersonaliseerde diensten aan te bieden waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn.

 

Wat voor soort koekjes gebruikt? Gemaakt door Marie ?

Wij maken een onderscheid tussen de volgende soorten cookies, afhankelijk van hun doel:

 • Essentiële / strikt noodzakelijke cookies:

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van onze website en kunnen niet worden uitgeschakeld. Ze worden ingesteld als reactie op handelingen die u verricht op onze website, zoals het instellen van uw privacy-instellingen, inloggen of het invullen van onze formulieren. Deze cookies maken het voor u gemakkelijker om op onze website te navigeren (bijv. terugkeren naar een vorige pagina, enz.).

 • Niet-essentiële cookies

Deze cookies zijn niet noodzakelijk voor de goede werking van onze website, maar ze helpen ons wel om u een verbeterde en gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden.

 • Functionele cookies:

Deze cookies stellen ons in staat u een optimale en gepersonaliseerde ervaring te bieden bij het gebruik van onze website. Deze cookies kunnen op uw computer worden geplaatst door Made by Marie of door externe aanbieders wier diensten wij aan onze pagina's hebben toegevoegd.

 • Analytische cookies:

Met deze cookies kunnen wij het bezoek aan onze website en het verkeer analyseren, zodat wij de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Met deze cookies kunnen wij zien welke pagina's het populairst zijn en wat de surfgewoonten van onze bezoekers zijn.

 • Tracking cookies:

Deze cookies kunnen op onze website worden geplaatst door onze reclamepartners. Zij kunnen door deze bedrijven worden gebruikt om zich op uw voorkeuren te richten en u relevante advertenties op andere websites aan te bieden.

Wij gebruiken twee soorten cookies, onze eigen cookies en cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie wij samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren.

Wij nodigen u uit onze Privacy Policy te raadplegen voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Made by Marie.

 

Hoe kan ik mijn cookies beheren?

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in uw browser. Om cookies in te schakelen, moet u het volgende doen:

Als uw browser Microsoft Internet Explorer is

 1. In Internet Explorer, klik op "Internet Opties" in het "Extra" menu.
 2. In het tabblad "Privacy", klik op "Instellingen" en vervolgens op "Geavanceerd".
 3. Schuif de schuifregelaar omlaag om cookies toe te staan.
 4. Klik op OK.

Als uw browser Mozilla Firefox is

 1. Klik op de knop 'Menu' (weergegeven door drie horizontale balken) in de rechterbovenhoek van uw browser en klik op 'Voorkeuren'.
 2. Selecteer het tabblad "Privacy".
 3. In het "Geschiedenis" gebied, selecteer "Gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis".
 4. Vink "Accepteer cookies" aan.

Als uw browser Google Chrome is

 1. Open Chrome.
 2. Klik op het 'drie kleine puntjes boven elkaar' embleem rechtsboven in uw scherm en vervolgens op 'Instellingen'.
 3. Klik op "Geavanceerde instellingen".
 4. Zoek naar de sectie "Privacy en beveiliging" en klik op "Inhoudsinstellingen".
 5. Klik op de optie "Cookies".
 6. Selecteer de optie "Sites toestaan om cookiegegevens op te slaan/te lezen".

Als uw browser Safari is

 1. Klik op "Voorkeuren" in het "Safari" menu (te vinden in het Safari browser venster).
 2. Klik dan op het tabblad "Beveiliging".
 3. Klik op "Cookies accepteren" en "Altijd" of "Alleen van sites die ik bezoek".

Als u de website van Made by Marie bezoekt, is het aanbevolen dat u cookies activeert. Het staat u echter vrij om cookies uit te schakelen via de instellingen van uw browser. Om cookies uit te schakelen, moet u het volgende doen:

Als uw browser Microsoft Internet Explorer is

 1. In Internet Explorer, klik op "Internet Opties" in het "Extra" menu.
 1. In het tabblad "Privacy", klik op "Instellingen" en vervolgens op "Geavanceerd".
 2. Schuif de schuifregelaar omhoog om cookies te blokkeren.
 3. Klik op OK.

Als uw browser Mozilla Firefox is

 1. Klik op de knop 'Menu' (weergegeven door drie horizontale balken) in de rechterbovenhoek van uw browser en klik op 'Voorkeuren'.
 2. Selecteer het tabblad "Privacy".
 3. In het "Geschiedenis" gebied, selecteer "Gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis".
 4. Vink het vakje "Cookies accepteren" uit.

Als uw browser Google Chrome is

 1. Open Chrome.
 2. Klik op het 'drie kleine puntjes boven elkaar' embleem rechtsboven in uw scherm en vervolgens op 'Instellingen'.
 3. Klik op "Geavanceerde instellingen".
 4. Zoek naar de sectie "Privacy en beveiliging" en klik op "Inhoudsinstellingen".
 5. Klik op de optie "Cookies".
 6. Vink de optie "Sites toestaan om cookiegegevens op te slaan/te lezen" uit.

Als u een browser van het Safari-type gebruikt

 1. Klik op "Voorkeuren" in het "Safari" menu (te vinden in het Safari browser venster).
 2. Klik dan op het tabblad "Beveiliging".
 3. Kies om Cookies te blokkeren.

 

Wat zijn mijn rechten?

Aangezien cookies de verwerking van uw persoonsgegevens met zich mee kunnen brengen, hebt u recht op een rechtmatige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens. Als betrokkene bij de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u de volgende rechten:

 1. Recht van bezwaar: indien er dwingende en legitieme redenen zijn, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 2. Recht van toegang: eenieder die zijn identiteit aantoont, heeft recht op toegang tot informatie over de vraag of zijn persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt, alsmede tot informatie over de doeleinden van de verwerking, de categorieën verwerkte gegevens, de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt en de periode gedurende welke de persoonsgegevens worden bewaard.
 3. Recht op correctie: onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen op verzoek van de betrokkene altijd worden gecorrigeerd of zelfs gewist.

Deze rechten worden altijd uitgeoefend in overeenstemming met de voorwaarden van ons Privacybeleid. Als u na het lezen van dit document nog vragen of opmerkingen heeft over cookies, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@madebymarie.be